Opzet project

Agrariërs in de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen meedoen aan VKG. Deelnemers aan het project gaan actief in studie- en kennisgroepen aan de slag met de mineralenkringloop en bodemvruchtbaarheid op hun bedrijf. Tijdens veldbijeenkomsten ziet u in de praktijk wat allemaal mogelijk is. U leert met collega-melkveehouders en loonwerkers over het optimaal inzetten van de KringloopWijzer of met collega-akkerbouwers over precisielandbouw. Op de deelnemende bedrijven worden nitraat- of fosfaatmetingen uitgevoerd en per groep wordt een bedrijfsplan opgesteld op het gebied van bodem, water en bemesting. U kunt zich ook verdiepen in de samenwerkingsmogelijkheden met andere sectoren of mogelijkheden naar meer natuurinclusieve landbouw. Elke deelnemer stelt zijn eigen bedrijfsontwikkelplan op en past bewezen maatregelen toe.

Maatwerk

Maatwerk vindt plaats binnen de studiegroepen. Een passend programma per groep, waarbij afhankelijk van uw ambitie een programma wordt samengesteld. Met o.a. excursies en themabijeenkomsten over bodem, optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering. U beslist zelf over welke onderwerpen u uw kennis wilt verdiepen of verbreden, zoals:

  • Gebiedsgerichte maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren;
  • Natuurinclusieve landbouw, in samenwerking met agrarische natuurverenigingen (ANV) een integraal bedrijfsbodem-, water- en natuurplan opstellen, inclusief het aanleggen van bufferstroken en retentie.
  • Toepassing van sensoren om sturingsgegevens te hebben om op het juiste tijdstip activiteiten te gaan uitvoeren (mesttoediening, beregenen e.d.);
  • Bodempaspoort om de bodemconditie te bepalen en te verbeteren
  • Carbon footprint om CO2 te verminderen

Het project werkt mee aan een verdere duurzame ontwikkeling van een vitaal platteland in de regio. Daarbij vindt samenwerking plaats tussen melkveehouders, akkerbouwers, fruittelers, hokdierhouders, agrarische natuurverenigingen, loonwerkers, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.