Samenwerking

Binnen dit project wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met het onderwijs en met loonwerkers.

  • Onderwijs:

Bij verschillende onderdelen in het project wordt de gelegenheid geboden aan diverse (agrarische ) onderwijsinstellingen om studenten te laten participeren. Dit kan gaan om verslaglegging, verwerken van data, uitvoeren van analyses en benchmarks, stageopdrachten enz. Andersom kunnen vanuit het project gastlessen worden gegeven op de betreffende onderwijsinstelling.

  • Loonwerkers:

Naast de samenwerking binnen de demonstratievelden worden loonwerkers ook uitgenodigd om actief aan groepsbijeenkomsten deel te nemen. Gebleken is dat uitwisseling tussen grondgebruikers en loonwerkers als het gaat om handhaving/verbetering van de bodemkwaliteit het best werkt wanneer participatie met de overige deelnemers in de groepsbijeenkomsten plaatsvindt. We willen ook twee studiegroepen met loonwerkers oprichten om specifiek met hen kennisvragen te delen.